HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Daar word buitemuurse a ktiwiteite in sko oltyd aang ebie d deur verski llen de instansi es. Kleuters word nie verpli g nie, klasse w ord in skoo ltyd aange bied . Korrespond ensie en betalin gs geskie d deur po sbusse in die voo rportaa l.
Arbeidsterapie, Speltera pie & Spraakte rapie word op aanvraag deur terapeute by die skool gedoen.
Die gradeplegtig heid vind p laas in N ovember vir die GRAAD R klasse
Die Kleute rskool bied in September ‘n kl euterko nsert aa n.
Daar word buitemuurse a ktiwiteite in sko oltyd aang ebie d deur verski llen de instansi es. Kleuters word nie verpli g nie, klasse w ord in skoo ltyd aange bied . Korrespond ensie en betalin gs geskie d deur po sbusse in die voo rportaa l.
Arbeidsterapie, Speltera pie & Spraakte rapie word op aanvraag deur terapeute by die skool gedoen.
Die gradeplegtig heid vind p laas in N ovember vir die GRAAD R klasse
Die Kleute rskool bied in September ‘n kl euterko nsert aa n.
HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507