HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
nata
MEDIKASIE
Kleuters bring ‘n gewone bo kstassi e of rugsak (groot  genoeg vir prente) saam met ‘n volle ekstra stel gemerkte kl ere en onde rklere daa rin. A4 plastiese koevert, gemerk met jou ki nd se naam, indien daar toestemmingsbri ewe hui sto e en skooltoe gestuur moet w ord.
GRAAD R BENODIGDHEDE  Graad R pakkette kan by Annette in die kantoor aangekoop word. Alles wat nodig is vir ‘n suksesvolle graad R jaar is in die pakket en enige oorblywende skryfbehoeftes sal aan die einde van die jaar saam met u kleuter huis-toe gestuur word.   KWARTAALIKSE BENODIGHEDE  Ons het in die verlede kwartaalikse benodighede per kind aangevra. Om dit vir u te vergemaklik het die Bestuursraad besluit dat ons R50 per kwartaal op u rekening gaan hef en dan sal die skool die aankope doen wat ons benodig vir die kwartaal.
Indien u medisyn e skool toe MOET stuur mo et d ie volgende prosedu re assebl ief gevolg w ord: Die medisyne moet klaar in afsonder like inspuiting s, afgemeet, in ‘n houer (bv kosblik) met u ki nd se naam op, deur u as ouer, by die ka ntoor ing egee w ord. Dan moet u assebl ief die toed ienin gs versoek aante ken in di e medisyn e boek in di e kantoor. Die juf frou sal da ar teken sodr a die med isyne geg ee is en die houer w eer in di e kantoor lo s vi r u om te kom afha al.
MEDIKASIE
GEEN medisyne mag sa am met u kleuter skool toe gestuur word nie!!
HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507