HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Maandelikse gelde betaalbaar voor die 7de van elke maand. Gelde is streng vooruitbetaalbaar.
HEIDI KLEUTERSKOOL ABSA DELMAS Takkode: 334 244 Tjekrek. No: 0850 380007 Verwysings No: KIND SE NAAM
‘n Deposito vir Nove mber 2021 van R1150 halfda g of R1780 voldag is betaalbaar voor Desember 2020 . Die eerste betaling word as deposito aa ngewe nd. M.a.w. eerste betaling word vir Nove mber 2021 aange wend, Januarie word betaal vir Januarie, ens. tot en met Oktober 2021 wat die laaste beta ling moet wees vir 2021.
Skoolgelde kan as volg betaal word: Alle skoolgeld hetsy Heidi Kleuterskool of Heidi Graad R is as volg betaalbaar: Kontant beta lings ma g slegs in di e kantoor by Heidi Kleuterskool, Strydomstraa t 3, Delmas inbetaal word by An nette EFT beta lings of Deb iet Ord ers 11 maandel ikse paai emente is be ta albaa r Totale bedrag vir die jaar vo or of op 31 Januarie 2021 met 10% afslag.
Skriftelike Kansellasie 1 Kal ender ma and skriftelike ke nnis moe t ge gee word i ndien d ie leer der die sko ol verla at. Maak d us seker u skoolfoo i rekeni ng is uitge sorteer voor dat die lee rder die sko ol verla at.
HEIDI KLEUTERSKOOL Strydomstraat 3, Delmas 2210 Posbus 493, Delmas 2210
Tel: 013 665 8011 Selfoon Nommer: 082 946 9507 HeidiKleuter@vodamail.co.za
Maandelikse gelde betaalbaar voor die 7de van elke maand. Gelde is streng vooruitbetaalbaar.
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507
TEL : 013 665 3011 | 082 946 9507